Schoolgids en beleid


Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids willen we u een blik geven in de Graaf Jan. Een fleurige school waar we trots op zijn. Een school waar kinderen een veilige plek hebben en met plezier naar school gaan.

 

Schoolplan en Jaarplan

In het schoolplan vindt u onze plannen voor het onderwijs van 2020- 2024 In het jaarplan vindt u de plannen voor het huidige schooljaar. Er is een nieuw Koersplan voor de SPCO. Op basis van het Koersplan is het schoolplan voor de Graaf Jan geschreven.. 

Aansprakelijkheid scholen en aanvullende verzekering

De school kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Aansprakelijkheid is gebaseerd op de wet en komt bijvoorbeeld voort uit: onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of stageovereenkomsten. (zie hieronder de volledige tekst)

 

Pestprotocol

Iedere school heeft een veilig schoolklimaat nodig. Op de Graaf Jan zijn wij ons ervan bewust dat veiligheid de basis is voor goed functioneren van leerlingen en medewerkers. In het pestprotocol vindt u meer informatie hoe wij met deze veiligheid omgaan. 

 

Meldcode SPCO

Wij werken volgens de richtlijnen van de Meldcode. Dit is een stappenplan waarin staat hoe wij als professionals om moeten gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Protocol gescheiden ouders

Als de school te maken heeft met gescheiden ouders, neemt de school een neutrale positie in. Het belang van het kind en wat de wet zegt over de informatieverstrekking zijn leidend voor het handelen van de school. Om het handelen van de school zichtbaar te maken stelt de school een protocol op.

 

Protocol toelating en verwijdering van leerlingen

 

Tevredenheid leerlingen

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een digitale vragenlijst ingevuld waarin ze hun tevredenheid aangeven over de school. In de bijlage vindt u de uitslag van dit onderzoek van 2018 - 2021. De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben in 2021 een digitale vragenlijst ingevuld waarin ze hun tevredenheid aangeven over de school. De uitslag van deze vragenlijst vindt u op Vensters PO.

Leerlingtevredenheid 2021-2022 (via Vensters PO)

 

Tevredenheid ouders

Elk jaar willen we met ouders in gesprek over de kwaliteit van het onderwijs.Om dit te kunnen peilen, stellen we jaarlijks een aantal vragen aan ouders Ongeveer 60% van de ouders hebben deze enquête ingevuld. De antwoorden hierop zijn voor ons een indicatie om te weten of we goed bezig zijn en waar de verbeterpunten liggen. Met deze verbeterpunten gaan wij aan de slag. De enquête werd gescoord op een 4-puntsschaal. De tevredenheid over onze school is groot. Hieronder vindt u op de verschillende gebieden de percentage van voldoende tot goed.