De leerlingenraad

 

De leerlingenraad heeft als doel om:

 • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten;
 • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen;
 • de leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
 • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen;
 • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen;
 • actief burgerschap te bevorderen

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?

Jaarlijks worden er op Prinsjesdag verkiezingen gehouden. Voorafgaand aan de verkiezingen leggen leerkrachten in de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van de leden wordt verwacht en hoe de verkiezingen verlopen. Begin september kunnen leerlingen aangeven of zij zich verkiesbar willen stellen voor de leerlingenraad. Dit doen zij door zichzelf te promoten.

Uit de groepen 5/6, 7 en 8 worden elk twee vertegenwoordigers gekozen. Zij zullen namens hun groep het woord voeren in de leerlingenraad. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad. De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en notulist. Notulen worden gepubliceerd in Classroom. De groepsleerkrachten, de ouderraad en de medezeggenschapsraad worden d.m.v. het verslag ook geïnformeerd. Na iedere vergadering komt er ook een berichtje in de nieuwsbrief. 

De leerlingenraad vergadert 4 keer per jaar onder schooltijd (1 x per periode) Bij elke vergadering is de directeur en een leerkracht aanwezig. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas aan de hand van het verslag dat wordt opgesteld door de notulist. 

Op welke manier komt er input voor de leerlingenraad?

 • De leerlingenraad neemt ideeën, vragen of klachten mee vanuit de klas
 • In elke groep vindt, voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad een klassenvergadering plaats;
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën;
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen;
 • Een kringgesprek voor de vergadering aat vooraf aan het vaststellen van de agenda.

Voorbeelden van onderwerpen voor de leerlingenraad.

 • Het gebruik van toiletten
 • bevindingen bij het gebruik van de lesmethodes
 • adviseren / helpen bij activiteiten
 • delen van verantwoordelijkheid van spelmateriaal / buitenmateriaal
 • goede doelen

Leden van de leerlingenraad (2023-2024)

 • Helen Pullen (groep 6)
 • Tim van Kooten (groep 6)
 • Jake Streifel (groep 7)
 • Sigrid Pleijsant (groep 7)
 • Fedde Stoof (groep 8)
 • Youri Hijman (groep 8)